Pizza BossiPizza Bossi - rozvoz zdarma

Pizza s tradicí od 2005

Objednávejte denně od 10:00 do 22:45
377 222 522 774 532 285

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) Jan Eisenreich, IČ 87677831, se sídlem Barákova 148/28, 326 00 Plzeň.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí "Směrnice k ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí po telefonickém, nebo písemném objednání k nahlédnutí.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 725138150 případně na emailu eisenreich.jan@gmail.com

 

Podmínky užívání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pizzabossi.cz je Jan Eisenreich, IČO: 87677831, se sídlem: Barákova 148/28, 326 00 Plzeň (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli svědčí všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.pizzabossi.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů bsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají výše uvedené stránky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv informací či údajů na těchto www stránkách s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pakliže nebude stanoveno jinak.

I. Užívání www stránek Uživatelem

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Uživatel se zavazuje, že bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

II. Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.pizzabossi.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "GDPR"). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo ("osobní údaje"). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Správcem osobních údajů Uživatele je Jan Eisenreich, IČO: 87677831, se sídlem: Barákova 148/28, 326 00 Plzeň . Kontaktní údaje jsou následující: adresa pro doručování Barákova 28, 32600,Plzeň , email: eisenreich.jan@gmail.com tel. 725138150 Právním základem pro zpracování osobních údajů Uživatele je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem a dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele vztahuje. Zpracování osobních údajů Uživatele provádí Provozovatel pro účely ochrany osob, majetku a osobních informací, pracovněprávní agendy a marketingu; vše pro zajištění komplexní nabídky služeb v rámci prodeje občerstvení a jeho výroby. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovány na nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou zákonem ř. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k www.pizzabossi.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Barákova 28, 32600,Plzeň Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování a právo podávat námitky proti zpracování. Uživatel má dále právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

III. Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

IV. Omezení odpovědnosti Provozovatele a právní příslušnost

Provozovatel pravidelně upravuje a kontroluje veškeré informace a údaje uvedené na předmětných www stránkách, aby byly aktuální. Provozovatel však nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy zákaznické centrum Provozovatele. Některé z informací publikovaných na stránkách www.pizzabossi.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

V. Kódy třetích stran

Tento web používá kódy od společností Google, které pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/

VI. Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.pizzabossi.cz. Jen Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 30. 6. 2018

V Plzni dne 30. 6. 2018